Fried Chicken Master-Zhongli Health Walking Store 炸雞大獅-中壢健行店

Additional Information:
Panda Food: https://www.foodpanda.com.tw/restaurant/new/nk4j/zha-ji-da-shi-zhong-li-jian-xing-dian


Open in Google Map

Review


No member review.

Leave Comment

Login to comment