8 Amalan yang Mudah Tapi Memberikan Pahala Berlimpah

Posted on: Taiwan Halal / By Fera Nur Aini / Editor Fera Nur Aini / 2017-11-29 11:38:59 / 589 Views

8 Amalan yang Mudah Tapi Memberikan Pahala Berlimpah

Mendapatkan banyak pahala, tujuan yang diinginkan banyak orang saat melakukan suatu amalan. Meski, beberapa ulama berpendapat bahwa seharusnya amalan apapun dilakukan ikhlas karena Allah, artinya tanpa embel-embel meminta pahala. Namun beberapa ayat Alquran menunjukkan bahwa orang beriman beribadah dengan penuh harap (QS. Al Israa’: 57), artinya tak masalah jika kita mengharapkan sesuatu dari Allah saat beribadah kepada-Nya. Bahkan disebutkan pula dalam Alquran dan Hadist bahwa malaikat dan para nabi termasuk Rasulullah SAW pun meminta surga kepada Allah.

Pahala tak selalu didapatkan dengan melakukan amalan yang sulit. Ada banyak sekali amalan yang mudah tapi memberikan pahala yang berlimpah, dari mulai mengajak pada kebaikan sampai sekedar membaca doa. Berikut ini adalah beberapa amalan yang mudah dilakukan tapi mendatangkan banyak pahala.

1. Mengajak pada kebaikan.

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.” (HR. Muslim)

Jika ada banyak orang yang mengikuti ajakan kita pada kebaikan, lalu kebaikan itu menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk berbuat kebaikan yang sama, maka kita pun masih akan mendapatkan pahalanya.

2. Membaca "subhaanallaahi wa bihamdihi subhaanallaahil ‘adzim"

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: “Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan, dan berat ditimbangan: (yaitu bacaan) subhaanallaahi wa bihamdihi subhaanallaahil ‘adzim (Mahasuci Allah dan dengan memujiNya, Mahasuci Allah Yang Mahaagung).” (HR. Al Bukhari)

Meski hanya satu kalimat, Allah sangat mencintainya dan berat timbangan amalnya. Tidak sulit bukan jika hanya mengucapkan satu kalimat ini saja?

3. Mendengarkan adzan dan membaca doanya.

Dari Jabir bin Abdillah, Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang mendengarkan adzan kemudian dia membaca doa: Allahumma rabba hadzihid da’watittammah washshalatil qa’imah, ati muhammadanil wasilata wal fadhilah wab’ats-hu maqamam mahmudanilladzi wa’adtahu (Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan shalat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadhilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya) maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)

Saat adzan berkumandang, berhentilah sejenak dari aktivitas yang sedang kita lakukan. Dengarkan, jawab, dan berdoalah setelahnya. Senantiasa Allah akan melimpahkan pahala pada kita.

4. Berdzikir saat nglilir.

Dari Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang terbangun (nglilir) ketika tidur malam kemudian dia membaca: laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadiir. Alhamdulillah, wa subhanallah, wa laa ilaha illallah wallahu akbar wa laa haula wa laa quwwata illa billah (tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata tiada sekutu bagiNya, milikNyalah seluruh kerajaan, milkNyalah segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Segala puji milik Allah, Mahasuci Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Allah Mahabesar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah) kemudian dia beristighfar atau berdo’a maka akan dikabulkan. Jika dia berwudhu kemudian shalat dua rakaat maka shalatnya diterima.” (HR. Bukhari & Abu Dawud)

Pernah tiba-tiba terbangun tengah malam atau nglilir? Jangan langsung tidur lagi, berdoalah terlebih dulu kemudian beristighfar, selanjutnya berdoa.

5. Membaca (satu huruf) Alquran.

Dari Abdullah bin Mas’ud, Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al Qur’an maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali….” (HR. At Tirmidzi, At Thabrani dan dinilai shahih oleh Al Albani)

Hadist ini sudah sangat familiar di telinga kita. Kita masih sulit mengamalkannya karena terbiasa menargetkan cukup banyak ayat untuk dibaca. Padahal satu huruf saja sudah berpahala.

6. Membaca shalawat nabi.

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang membaca shalawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan shalawat kepadanya sepuluh kali.” (HR. Muslim)

Sepuluh shalawat diberikan oleh Allah kepada kita yang membaca shalawat untuk kekasih-Nya. Rahmat yang luar biasa bukan ketika satu dibalas dengan sepuluh?

7. Menjenguk orang sakit.

Rasulullah SAW bersabda: “Tiada seorang muslim yang menjenguk seorang muslim pada waktu pagi melainkan dia di do’akan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan ia menjenguk pada sore hari maka ia di do’akan oleh 70.000 malaikat hingga pagi harinya. Dan akan mendapatkan jaminan buah-buahan yang siap di petik di dalam syurga.” (HR Tirmidzi)

Sudah pernahkah kamu menjenguk orang sakit? Tak sekedar meringankan beban si sakit, amalan ini juga mendatangkan sejumlah pahala luar biasa untuk si penjenguk.

8. Berwudhu dan membaca doanya.

Dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian selesai wudlu dia membaca: asyhadu allaa ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuuluh (aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan RasulNya), maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya delapan, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai.” (HR. Muslim)

Sehari kita sudah berwudhu lima kali, tapi sudahkah kita selalu berdoa? Untuk yang masih sering lupa, yuk mulai diingat-ingat dari sekarang.


Jadi, mulai kapan kita akan mengamalkan amalan-amalan "mudah" ini?


Share this article on
Today Quote:
Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Do not, therefore, do injustice to yourselves (hadits)

Posted in taiwanhalal.com

Login to comment: Login/Register or